Tietosuojakäytäntö - MADERA masters

Tietosuojakäytäntö

1. Yleistä

1.1. Tässä tietosuojakäytännössä kuvataan, miten Madera Masters Ltd,
reg. no. 40203260843, Jūrmalas iela 13C, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV-2107. (jäljempänä myös ”Rekisterinpitäjä”) vastaanottaa, käsittelee ja tallentaa seuraavat henkilötiedot, jotka se saa asiakkailtaan ja henkilöiltä, jotka vierailevat verkkosivustolla https://www.maderamasters.com (jäljempänä ”Tiedonhaltija” tai ”sinä”).

1.2. Henkilötiedot ovat mitä tahansa tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön eli Tietokohteeseen liittyviä tietoja. Käsittely on mitä tahansa henkilötietoihin liittyvää toimintaa, kuten vastaanottamista, tallentamista, muuntamista, käyttämistä, katselua, poistamista tai tuhoamista.

1.3. Rekisterinpitäjä noudattaa lakisääteisiä tietojenkäsittelyn periaatteita ja voi vahvistaa, että henkilötietoja käsitellään sovellettavan lainsäädännön mukaisest.

2. Henkilötietojen vastaanottaminen, käsittely ja tallentaminen.

2.1. Rekisterinpitäjä vastaanottaa, käsittelee ja tallentaa henkilökohtaisia tunnistetietoja ensisijaisesti verkkokaupan verkkosivuston ja sähköpostin avulla.

2.2. Vierailemalla verkkokaupassa ja käyttämällä verkkokaupan tarjoamia palveluja hyväksyt, että että kaikkia annettuja tietoja käytetään ja hallinnoidaan tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten mukaisesti.

2.3. TIedonhaltija vastaa siitä, että annetut henkilötiedot ovat oikeita, täsmällisiä ja täydellisiä. Tietoisesti väärien tietojen antaminen katsotaan tietosuojakäytäntömme rikkomiseksi.
Tiedonhaltijan on välittömästi ilmoitettava rekisterinpitäjälle kaikista muutoksista, jotka koskevat annetuissa henkilötiedoissa tapahtuneista muutoksista.

2.4. Rekisterinpitäjä ei ole vastuussa tiedonhaltijalle tai kolmansille osapuolille aiheutuneista menetyksistä, jotka aiheutuvat siinä tapauksessa, että ne ovat syntyneet annettujen virheellisten henkilötietojen seurauksena.

3. Asiakkaiden henkilötietojen käsittely

3.1. Rekisterinpitäjä voi käsitellä seuraavia henkilötietoja:

3.1.1. Etu- ja sukunimi
3.1.2. Yhteystiedot (sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero)

3.1.3. Tapahtumatiedot (ostetut tuotteet, toimitusosoite, hinta, maksutiedot jne.
3.1.4. Kaikki muut tiedot, jotka annat meille ostaessasi verkkosivustolla saatavilla olevia palveluja ja tuotteita tai ollessasi yhteydessä meihin.
3.2. Edellä mainittujen lisäksi rekisterinpitäjällä on oikeus tarkistaa annettujen tietojen oikeellisuus julkisesti saatavilla olevien rekisterien avulla.
3.3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a, b, c ja d alakohta:
а) tiedonhaltija on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;
б) käsittely on tarpeen sopimuksen (jossa sopimuspuoli on TIedonhaltija) täyttämiseksi tai ennen sopimuksen tekemistä tiedonhaltijan pyytämien toimenpiteiden toteuttamiseksi;
в) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjälle asetetun oikeudellisen velvoitteen täyttämiseksi;
г) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen vuoksi, paitsi jos tiedonhaltijan edut tai perusoikeudet ja -vapaudet edellyttävät näitä etuja tärkeämpien henkilötietojen suojaamista, erityisesti jos tiedonhaltija on lapsi.
3.4. Rekisterinpitäjä säilyttää ja käsittelee tiedonhaltijan henkilötietoja niin kauan kuin vähintään yksi seuraavista perusteista on olemassa:
3.4.1. Henkilötiedot ovat tarpeen sitä tarkoitusta varten, jota varten ne on saatu;
3.4.2. niin kauan kuin (ulkoisten säädösten edellyttämällä tavalla) Rekisterinpitäjä on ja/tai tiedonhaltija voi ajaa oikeutettuja etujaan, kuten esimerkiksi, vastalauseiden esittäminen tai oikeustoimien vireillepano tai jatkaminen tuomioistuimessa;
3.4.3. niin kauan kuin on olemassa lakisääteinen velvollisuus säilyttää tietoja, kuten kirjanpitolain nojalla;
3.4.4. niin kauan kuin tiedonhaltijan suostumus henkilötietojen käsittelyyn on voimassa, ellei tietojen käsittelylle ole muuta oikeusperustaa.
Jos tässä lausekkeessa tarkoitetut olosuhteet lakkaavat, myös tiedonhaltijan henkilötietojen säilytysaika päättyy, ja kaikki asiaankuuluvat henkilötiedot poistetaan peruuttamattomasti tietokonejärjestelmistä sekä sähköisistä ja/tai paperimuotoisista asiakirjoista, jotka sisälsivät asiaankuuluvat henkilötiedot, tai nämä asiakirjat anonymisoidaan.
3.5. Henkilötietoja käsitellessään ja tallentaessaan rekisterinpitäjä toteuttaa seuraavat toimet organisatoriset ja tekniset toimenpiteet, joilla varmistetaan henkilötietojen suojaaminen vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, muuttamiselta, luovuttamiselta ja muulta laittomalta käsittelyltä.

4. Tiedonhaltijan oikeudet

4.1. Yleisen tietosuoja-asetuksen ja Latvian Tasavallan lainsäädännön mukaisesti sinulla on oikeus:
4.1.1. saada pääsy henkilötietoihisi ja saada tietoja niiden käsittelystä,
pyytää kopio henkilötiedoistasi sähköisesti ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle (tietojen siirrettävyys);
4.1.2. pyytää virheellisten, epätarkkojen tai puutteellisten henkilötietojen korjaamista;
4.1.3. poistaa henkilötietosi (”oikeus tulla unohdetuksi”), ellei laki edellytä tietojen säilyttämistä;
4.1.4. peruuttaa (aiemmin antamasi) suostumus henkilötietojen käsittelyyn;
4.1.5. rajoittaa tietojesi käsittelyä – oikeus pyytää, että yrityksemme lopettaa lyhytaikaisesti kaikkien henkilötietojesi käsittelyn kokonaan;
4.1.6. Pyynnön esittäminen tietosuojavaltuutetulle. Voit esittää oikeuksien käyttämistä koskevan pyynnön saapumalla seuraavaan osoitteeseen: Jūrmalas ielā 13C, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV-2107 ja täyttämällä lomakkeen tai lähettämällä sähköpostia asiakastukipalveluun – info@maderamasters.com

5. Loppumääräykset

5.1. Tämä tietosuojakäytäntö on laadittu yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (27.4.2016) mukaisesti, jolla kumotaan direktiivi 95/46/EY (yleinen tietosuoja-asetus), sekä Latvian tasavallan ja Euroopan unionin sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.
5.2. Rekisterinpitäjällä on oikeus milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta tehdä muutoksia tai lisäyksiä tietosuojakäytäntöön. Muutokset tulevat voimaan sen jälkeen, kun kun ne on julkaistu osoitteessa https://www.maderamasters.com.