Personvernerklæring - MADERA masters

Personvernerklæring

1. Generelle bestemmelser.

1.1. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Madera Masters LLC, reg. nr. 40203260843, Jurmala gate 13 C, Pinki, Babite område, Marupe kant, LV-2107 (heretter også referert til som «Datakontrolløren») mottar, behandler og lagrer personopplysninger som https://www.maderamasters.com samler inn fra sine kunder og personer som besøker nettstedet (heretter referert til som «Datasubjektet» eller «Du»).
1.2. Personopplysninger er all informasjon knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person, det vil si den registrerte. Behandling er enhver aktivitet relatert til personopplysninger, for eksempel innhenting, registrering, transformering, bruk, visning, sletting eller ødeleggelse.
1.3. Den behandlingsansvarlige overholder prinsippene for databehandling fastsatt ved lov og kan bekrefte at personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende lov.

2. Mottak, behandling og lagring av personopplysninger.

2.1. Den behandlingsansvarlige mottar, behandler og lagrer personlig identifiserbar informasjon hovedsakelig gjennom bruk av nettsiden til nettbutikken og e-post. post.
2.2. Ved å besøke nettbutikken og bruke tjenestene som tilbys i den, samtykker du at all informasjon som gis brukes og administreres i samsvar med formålene som er definert i personvernerklæringen.
2.3. Den registrerte er ansvarlig for å sikre at personopplysningene som oppgis være korrekt, nøyaktig og fullstendig. Gi bevisst falsk informasjon anses som et brudd på personvernreglene våre. Den registrerte er forpliktet til umiddelbart å varsle den behandlingsansvarlige om eventuelle endringer i de oppgitte personopplysningene.
2.4. Behandlingsansvarlig er ikke ansvarlig for tap påført den registrerte eller tredjeparter, hvis de oppsto på grunn.

3. Behandling av personopplysninger til klienter.

3.1. Den behandlingsansvarlige kan behandle følgende personopplysninger:
3.1.1. Fornavn og etternavn;
3.1.2. Kontaktinformasjon (e-postadresse og/eller telefonnummer);
3.1.3. Transaksjonsdata (kjøpte varer, leveringsadresse, pris, betalingsinformasjon osv.);
3.1.4. All annen informasjon gitt til oss på tidspunktet for kjøp av det tilbudte på nettstedet til tjenester og produkter eller når du kommuniserer med oss;
3.2. I tillegg til ovennevnte har den behandlingsansvarlige rett til å verifisere nøyaktigheten av dataene som er oppgitt ved bruk av offentlige registre;
3.3. Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger er artikkel 6(1) a), b), (c) og (d) i den generelle databeskyttelsesforordningen:
a) den registrerte har samtykket til behandling av personopplysningene deres for ett eller flere spesifikke formål;
b) behandlingen er nødvendig for utførelsen av en kontrakt (hvor avtaleparten er den registrerte) eller, før inngåelsen av kontrakten, utføre aktiviteter på forespørsel fra den registrerte;
c) behandlingen er nødvendig for å oppfylle en juridisk forpliktelse som påhviler den behandlingsansvarlige;
d) behandlingen er nødvendig for den behandlingsansvarliges eller en tredjeparts legitime interesser, med mindre interessene eller grunnleggende rettigheter og friheter til den registrerte krever beskyttelse av personopplysninger som er mer relevante for slike interesser, spesielt hvis den registrerte er et barn.
3.4. Behandlingsansvarlig lagrer og behandler personopplysningene til den registrerte så lenge minst ett av følgende kriterier eksisterer:
3.4.1. Personopplysninger er nødvendige for formålene de ble samlet inn for;
3.4.2. Foreløpig (på den måten som er foreskrevet av eksterne forskriftsvedtekter) Datakontrollør
og/eller den registrerte kan forfølge sine legitime interesser, som f.eks. sende inn innsigelser eller fremme eller forfølge et krav for retten;
3.4.3. Så lenge det foreligger en juridisk plikt til å lagre opplysningene, for eksempel etter regnskapsloven;
3.4.4. Så lenge samtykket fra den registrerte til den respektive behandlingen av personopplysninger er gyldig, med mindre det er et annet rettslig grunnlag for behandling av data. I tilfelle opphør av omstendighetene spesifisert i denne klausulen, vil vilkåret lagring av personopplysningene til den registrerte, og alle relevante personopplysninger slettes permanent fra datasystemer, samt elektroniske og/eller papirdokumenter som inneholdt relevante personopplysninger, eller disse dokumentene anonymiseres.
3.5. Ved behandling og lagring av personopplysninger utfører den behandlingsansvarlige organisatoriske og tekniske tiltak for å sikre beskyttelse av personopplysninger mot utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse, modifikasjon, avsløring og annen ulovlig behandling.

4. Rettigheter til den registrerte.

4.1. I henhold til forskrift om generell databeskyttelse og juridiske handlinger fra republikken Latvia, har du rett til:
4.1.1. Ha tilgang til dine personopplysninger, motta informasjon om behandlingen av dem, samt elektronisk be om en kopi av dine personopplysninger og retten til å overføre disse dataene til en annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet);
4.1.2. Kom med en forespørsel om å korrigere uriktige, unøyaktige eller ufullstendige personopplysninger;
4.1.3. Slett dine personopplysninger («bli glemt»), med mindre loven krever at data skal oppbevares;
4.1.4. trekke tilbake ditt (tidligere gitte) samtykke til behandling av personopplysninger;
4.1.5. Begrens behandlingen av opplysningene dine – retten til å be om at vi slutter å behandle alle dine personopplysninger for en kort tid;
4.1.6. Du kan søke Statens datatilsyn. Du kan sende inn en forespørsel om å utøve dine rettigheter ved å besøke adressen: Jurmala street 13C, Pinki, Babite menighet, Marupe-regionen, LV-2107 og fylle ut skjemaet, eller ved å sende en forespørsel elektronisk pr. skrive til kundestøttetjenesten –info@maderamasters.com.

5. Sluttbestemmelser.

5.1. Denne personvernerklæringen er utarbeidet i samsvar med EU-parlamentets og rådets forordning (EU) 2016/679 (av 27. april 2016) om beskyttelse av fysiske personer med hensyn til behandling av personopplysninger og om fri sirkulasjon av slike data, og hvorved direktiv 95/46/ oppheves EK (General Data Protection Regulation), samt i samsvar med gjeldende lover i Republikken Latvia og EU.
5.2. Den behandlingsansvarlige har rett til enhver tid og uten forvarsel gjøre endringer eller tillegg til personvernerklæringen. Endringer trer i kraft etter deres publikasjoner.